Werkgever > Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Als er wat verandert voor uw werknemer

Als een werknemer ziek wordt, betaalt u als werkgever nog twee jaar (een deel van) zijn salaris. Daarbij hoort ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie. De werknemer betaalt zelf het werknemersdeel van de pensioenpremie in het eerste en tweede ziektejaar.
 
Is uw werknemer langer dan twee jaar ziek? De werknemer valt dan onder de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Valt de werknemer onder de WIA, dan kan de werknemer mogelijke pensioen blijven opbouwen. Het UWV stuurt ons deze informatie toe. De aanvraag gaat dus wel automatisch. Wel ontvangen we graag een kopie van de beschikking die u als werkgever ontvangt. De deelnemer dient minimaal 35% arbeidsongeschikt te zijn voor deze regeling. Een deel van de premie is vrijgesteld. Bpf HiBiN betaalt het vrijgestelde deel.
 
Het UWV stuurt u en uw werknemer een bevestiging van het arbeidsongeschiktheidspercentage (de beschikking). Deze beschikking van het UWV hebben we nodig om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid toe te kunnen kennen. Als uw werknemer bezwaar maakt tegen het vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage, ontvangen wij graag de reactie van het UWV. U of uw werknemer stuurt de beschikking van het UWV naar ons toe en wij verwerken dit in de pensioenadministratie.
 
De beschikking ontvangen wij graag per e-mail op: info@www.bpfhibin.nl of per post naar Bpf HiBiN, Postbus 45, 4840 AA Prinsenbeek
Als uw werknemer werkloos wordt, bouwt deze geen pensioen meer op.
 
Het pensioen dat de werknemer tot nu toe heeft opgebouwd blijft staan en wordt maandelijks uitgekeerd vanaf het moment dat deze volgens de pensioenregeling met pensioen gaat.
Als uw werknemer meer of minder gaat werken, heeft dit invloed op het salaris. Hij bouwt meer of minder pensioen op. Gaat uw werknemer meer of minder werken? Geef dit dan binnen een maand door via Werkgeversportaal.
Als uw werknemer komt te overlijden, dan meldt de gemeente dit aan het pensioenfonds. Wij sturen de nabestaanden een aanvraagformulier. U hoeft niets te doen als uw werknemer overlijdt.
Als uw werknemer gaat trouwen, hoeft u ons hierover niet te informeren. Dat hoeft u ook niet als hij/zij een geregistreerd partnerschap aangaat. Wel kunt u de deelnemer wijzen op de vrijwillige Anw-hiaatregeling van Bpf HiBiN.
U als werkgever hoeft niets te regelen voor de pensioenaanvraag. Zes maanden voor zijn 67e verjaardag ontvangt uw werknemer van ons een aanvraagformulier. Met dit formulier vraagt hij zelf het ouderdomspensioen aan. Zodra wij de pensioenaanvraag binnen hebben, verwerken we die zo snel mogelijk.
 
Wilt uw werknemer eerder dan de 67e verjaardag met pensioen, dan moet hij dit zelf bij Bpf HiBiN aangeven. Het pensioenfonds stuurt uw werknemer het aanvraagformulier. Wel kunt u er op wijzen dat de deelnemer dit tenminste drie maanden voor de gewenste pensioendatum aan het fonds door moet geven.
U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van nieuwe deelnemers aan de pensioenregeling. Iedere werknemer in de handel in bouwmaterialen ouder dan 21 jaar is verplicht deelnemer. Bpf HiBiN is wettelijk verplicht nieuwe deelnemers een startbrief te sturen. Is er een nieuwe deelnemer? Dan willen we dat graag binnen 1 maand van u weten. De verplichting staat in de Pensioenwet. De AFM controleert de naleving ervan.
 
U heeft als werkgever een informatieplicht. U moet binnen 1 maand aan uw nieuwe werknemer vertellen dat u hem een pensioen aanbiedt bij Bpf HiBiN . U vertelt op welke termijn hij van Bpf HiBiN hoort. Is uw werknemer nog geen 21? Dan vertelt u wanneer hij wel deelnemer wordt en welke voorwaarden er gelden. U legt ook uit hoe de diensttijd werkt.
Nee, als uw medewerker gaat samenwonen dan moet hij dit zelf melden bij het Bpf HiBiN. Hij moet ons een kopie van het notarieel samenlevingscontract sturen. Woont uw medewerker samen zonder notarieel samenlevingscontract? Wijs uw medewerker er dan op dat zijn partner geen uitkering van het partnerpensioen krijgt als hij overlijdt.

Als er wat verandert binnen uw organisatie

Uw werknemers hebben recht op pensioenopbouw voor de periode dat ze bij u in dienst zijn. Eindigt het dienstverband bij u door een reorganisatie, dan eindigt de pensioenopbouw. Via het Werkgeversportaal geeft u door welke deelnemers per welke datum uitdienst gaan bij. Wij informeren deelnemers over de gevolgen van het beëindigen van het dienstverband.
Een fusie heeft gevolgen voor de pensioenregeling wanneer de activiteiten van uw bedrijf wijzigen. Fuseert u met een branchegenoot, dan heeft dit geen gevolgen voor de pensioenregeling van uw werknemers. Wel wijzigen de gegevens van uw bedrijf. Dit moet u wel doorgeven aan Bpf HiBiN.
Mogelijk wijzigen door de fusie de activiteiten van uw bedrijf. Mogelijk valt u verplicht onder een ander bedrijfstakpensioenfonds en moet u uw werknemers daar aanmelden. Uw adviseur kan u hierover informeren.
Per de datum dat uw activiteiten wijzigen, eindigt de deelname bij Bpf HiBiN voor uw werknemers. Uw werknemers hebben tot deze datum pensioen opgebouwd. Tot deze datum betaalt u ook het werkgeversdeel van de pensioenpremies. Het opgebouwde pensioen blijft bij Bpf HiBiN achter. Uw werknemers ontvangen vanaf het moment dat ze met pensioen gaan hun uitkering van Bpf HiBiN. Uw werknemers bouwen voor de toekomst pensioen op bij het nieuwe pensioenfonds.
Sommige bedrijfstakken hebben geen eigen (verplicht) bedrijfstakpensioenfonds. Wilt u uw werknemers toch een pensioenregeling aanbieden? U kunt vrijwillig aangesloten blijven bij Bpf HiBiN. U kunt een verzoek indienen via onze contactpagina.
Een verandering van de rechtsvorm heeft geen gevolgen voor het pensioen van uw werknemers. Zolang de activiteiten van het bedrijf niet wijzigen, heeft dit geen gevolgen. Wel moet u een verandering van de rechtsvorm doorgeven aan Bpf HiBiN.
Een verandering van de bedrijfsgegevens heeft geen gevolgen voor het pensioen van uw werknemers. Zolang de activiteiten van het bedrijf niet wijzigen, heeft dit geen gevolgen. Wel moet u een verandering van de bedrijfsgegevens doorgeven aan Bpf HiBiN.
Wanneer de activiteiten van uw bedrijf wijzigen, valt u mogelijk niet meer verplicht onder Bpf HiBiN. Mogelijk valt u verplicht onder een ander bedrijfstakpensioenfonds en moet u uw werknemers daar aanmelden. Uw adviseur kan u hierover informeren. Per de datum dat uw activiteiten wijzigen, eindigt de deelname bij Bpf HiBiN voor uw werknemers. Uw werknemers hebben tot deze datum pensioen opgebouwd. Tot deze datum betaalt u ook het werkgeversdeel van de pensioenpremies. Het opgebouwde pensioen blijft bij Bpf HiBiN achter. Uw werknemers ontvangen vanaf het moment dat ze met pensioen gaan hun uitkering van Bpf HiBiN. Uw werknemers bouwen voor de toekomst pensioen op bij het nieuwe pensioenfonds. Sommige bedrijfstakken hebben geen eigen (verplicht) bedrijfstakpensioenfonds. Wilt u uw werknemers toch een pensioenregeling aanbieden? U kunt vrijwillig aangesloten blijven bij Bpf HiBiN. U kunt een verzoek indienen via onze contactpagina.
Bij een splitsing of afsplitsing is het van belang om na te gaan wat de activiteiten zijn van het (af)gesplitste gedeelte van uw onderneming. Wanneer de activiteiten onder het bedrijfstak voor de handel in bouwmaterialen vallen, blijven uw werknemers pensioen opbouwen bij Bpf HiBiN.
U meldt het (af)gesplitste gedeelte aan als nieuw bedrijf bij Bpf HiBiN. Bij het huidige bedrijf meldt u uw werknemers uitdienst en meldt ze weer aan onder de gegevens van uw huidige bedrijf.
Begeeft u zich met het (af)gesplitste gedeelte binnen een andere bedrijfstak? Dan valt u mogelijk, met uw nieuwe bedrijf, verplicht onder een ander bedrijfstakpensioenfonds. U moet uw werknemers daar aanmelden. Uw adviseur kan u hierover informeren.
Per de datum dat u het bedrijf splitst, eindigt de deelname bij Bpf HiBiN voor uw werknemers. Uw werknemers hebben tot deze datum pensioen opgebouwd. Tot deze datum betaalt u ook het werkgeversdeel van de pensioenpremies. Het opgebouwde pensioen blijft bij Bpf HiBiN achter. Uw werknemers ontvangen vanaf het moment dat ze met pensioen gaan hun uitkering van Bpf HiBiN. Uw werknemers bouwen voor de toekomst pensioen op bij het nieuwe pensioenfonds.
Sommige bedrijfstakken hebben geen eigen (verplicht) bedrijfstakpensioenfonds. Wilt u uw werknemers toch een pensioenregeling aanbieden? U kunt vrijwillig aangesloten blijven bij Bpf HiBiN. U kunt een verzoek indienen via onze contactpagina.
Bij een opheffing vervalt de deelname aan Bpf HiBiN. Tot de datum van opheffing bouwen uw werknemers pensioen op bij Bpf HiBiN. U betaalt tot deze datum het werkgeversdeel van de pensioenpremie van uw werknemers. Het opgebouwde pensioen blijft bij Bpf HiBiN achter. Uw werknemers ontvangen vanaf het moment dat ze met pensioen gaan hun uitkering van Bpf HiBiN. Uw werknemers bouwen voor de toekomst pensioen op bij het nieuwe pensioenfonds.
Per de datum van opheffing meldt u uw werknemers uit dienst via het Werkgeversportaal. Wij informeren deelnemers over de gevolgen van het beëindigen van het dienstverband.

Als u twijfelt over de verplichte aansluiting bij Bpf HiBiN

Alle ondernemingen waarvan de bedrijfsactiviteiten uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit de groothandel in bouwmaterialen zijn verplicht de pensioenregeling voor de medewerkers bij Bpf HiBiN onder te brengen.
Heeft u bij uw inschrijving bij de KvK een van de volgende activiteiten als SBI-code dan is het aannemelijk dat u onder de Verplichtstelling van Bpf HiBiN valt:
  • 46735 Groothandel in zand en grind
  • 46736 Groothandel in tegels en plavuizen
  • 46738 Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen
  • 46739 Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment
Ga voor meer informatie naar: www.verplichtstellingbpfhibin.nl
Bpf HiBiN heeft de wettelijke taak een goede en betaalbare pensioenregeling te realiseren voor alle medewerkers in de branche. Dit is alleen mogelijk als alle ondernemingen in de branche zijn aangesloten bij Bpf HiBiN. Solidariteit is daarbij heel belangrijk.
Ga voor meer informatie naar: www.verplichtstellingbpfhibin.nl
Een onderneming die mogelijk verplicht is aan te sluiten bij Bpf HiBiN ontvangt een brief. In deze brief staat een gebruikersnaam en inlogcode waarmee toegang wordt verkregen tot een vragenlijst op de website. Aan de hand van de antwoorden van de ondernemer zal worden bepaald of nader onderzoek wordt verricht. Medewerking aan het invullen van de vragenlijst en het eventueel in een later stadium verschaffen van extra informatie is verplicht. Dat schrijft de wet voor.
Na het invullen van het vragenformulier vindt een eerste toetsing plaats. Indien nodig neemt Bpf HiBiN contact op met het verzoek om aanvullende informatie. Zodra het onderzoek is afgerond krijgt u schriftelijk bericht of uw onderneming verplicht is aan te sluiten bij Bpf HiBiN.
Ga voor meer informatie naar: www.verplichtstellingbpfhibin.nl
Vanaf het moment van aansluiting bouwen uw medewerkers pensioen op bij Bpf HiBiN. Als werkgever bent u vanaf dat moment verantwoordelijk voor het volledig en correct aanleveren van werknemersgegevens en het afdragen van pensioenpremies. Ga voor meer informatie naar: www.verplichtstellingbpfhibin.nl
U kunt bezwaar maken tegen de verplichte aansluiting. Dat doet u door bij Bpf HiBiN het ontstane beeld over de bedrijfsactiviteiten van u onderneming te weerleggen. U moet dan gegevens aanleveren waardoor Bpf HiBiN overtuigd wordt dat aansluiting van uw onderneming niet noodzakelijk is. Denk aan gecertificeerde omzetcijfers per productgroep.
De Wet Bpf 2000 biedt u de mogelijkheid om vrijstelling te verzoeken van de verplichte deelname in de pensioenregeling van Bpf HiBiN. Een vrijstelling kan alleen worden verleend na een verzoek tot vrijstelling, gedaan op de gronden zoals die zijn omschreven in het zogenaamde Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000.
Ga voor meer informatie naar: www.verplichtstellingbpfhibin.nl