> Over ons > Missie, visie en strategie

Missie, visie en strategie

Missie

Bpf HiBiN voert op professionele wijze en zonder winstoogmerk de door sociale partners van de sector van de handel in bouwmaterialen gemaakte afspraken over pensioen uit.

Daarbij zijn de volgende kernwaarden van belang:

 • maatschappelijke betrokkenheid;
 • eenvoud en begrijpelijkheid;
 • kostenefficiënt;
 • evenwichtige belangenafweging;
 • voldoen aan wet- en regelgeving.

 

Visie

Bpf HiBiN wil voor alle (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers binnen de sector handel in bouwmaterialen een betrouwbaar, toekomstbestendig en klantgericht fonds zijn, met een kwalitatief hoog niveau van dienstverlening en waarbij maatschappelijke verantwoordelijkheid van groot belang is. De kosten voor het uitvoeren van de pensioenregeling zijn zowel voor het vermogensbeheer als het pensioenbeheer zo laag mogelijk.

Schaalvergroting (door samenwerkingsmogelijkheden) om de kosten op lange termijn verder te verlagen wordt daarom periodiek onderzocht, met als voorwaarde dat de kwaliteit van de dienstverlening minimaal gelijk blijft.

De transparante communicatie aan (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers is erop gericht om realistische verwachtingen te scheppen en pensioenbewustzijn te ontwikkelen.

 

Strategie

Om de missie en visie te realiseren hanteert Bpf HiBiN de volgende strategie voor onderstaande drie aandachtsgebieden:

Dienstverlening en klantgerichtheid

 • streven naar een hoogwaardige (data)kwaliteit van de pensioenadministratie en dienstverlening, waarbij klachten en geschillen tot een minimum worden beperkt;
 • juiste, herkenbare en duidelijke (digitale) communicatie aan (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden;
 • begeleiding van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden bij het maken van passende pensioenkeuzes;
 • beperking van de administratieve werkzaamheden en goede ondersteuning voor werkgevers;
 • proactief ondersteunen van de sociale partners, werkgevers en deelnemers, zodat deze belanghebbenden goed geïnformeerd zijn en de juiste besluiten kunnen nemen.

 

Professionele organisatie

 • bestuur en bestuursbureau van Bpf HiBiN zijn en blijven op hun taak berekend om de doelstellingen van het fonds te realiseren. Daarvoor moeten het bestuur en het bestuursbureau adequaat en met voldoende diversiteit bemenst zijn. Naast de zelfadministratie voor het pensioenbeheer, is dit tevens van belang om de uitbestedingspartijen voor het vermogensbeheer aan te sturen en hun prestaties te monitoren;
 • uitbestedingspartijen worden zorgvuldig uitgekozen en periodiek geëvalueerd;
 • het jaarlijks toetsen van de kosten met vergelijkbare (bedrijfstak)pensioenfondsen;
 • de besluiten van Bpf HiBiN zijn gebaseerd op solidariteit, evenwichtige belangenafweging en maatschappelijke gevolgen;
 • op basis van vastgestelde investment beliefs streven naar een optimale verhouding tussen risico, kosten en passende beleggingsopbrengsten om het vermogen te laten renderen;
 • waar nodig blijven innoveren om tot een betere uitvoering van de pensioenregeling te komen.

 

Toekomst

 • samenwerking met sociale partners om op korte en lange termijn de betaalbaarheid, de veranderingen en vereenvoudigingen van de pensioenregeling te kunnen sturen;
 • periodiek evalueren of het huidige paritaire bestuursmodel en uitvoeringsmodel van Bpf HiBiN toekomstbestendig is;
 • (periodiek) onderzoek naar schaalvergroting of samenwerkingsmogelijkheden om de kosten zo laag mogelijk te houden.