Verkiezingen

Verkiezingen

Wij zoeken een lid voor het verantwoordingsorgaan
Wilt u meedenken over de uitvoering van de pensioenregeling? En vindt u het leuk om met andere (oud) deelnemers hier een bijdrage aan te leveren? Stelt u zich dan verkiesbaar voor het verantwoordingsorgaan!

Per 1 juli 2021 ontstaat er een vacature voor een vertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden.
De termijn tot wanneer u zich kandidaat kunt stellen eindigt op 14 mei 2021. Bij voorkeur zoekt Bpf HiBiN iemand die reeds pensioen ontvangt van het fonds. Wilt u zelf geen lid van het verantwoordingsorgaan worden, maar kent u iemand waarvan u denkt dat deze persoon geschikt en geïnteresseerd is? Attendeer deze persoon dan op de vacature en de informatie op de website. Dat mag ook iemand zijn die geen pensioenuitkering ontvangt vanuit Bpf HiBiN.

Wat is het verantwoordingsorgaan?
Het Bestuur legt aan het Verantwoordingsorgaan verantwoording af over het beleid, de wijze waarop het is uitgevoerd en de gemaakte beleidskeuzes voor de toekomst. Het verantwoordingsorgaan heeft het recht om daarover een oordeel te geven. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan het recht om advies uit te brengen over een aantal in de wet genoemde onderwerpen, zoals de vorm en inrichting van het intern toezicht en het communicatiebeleid.

Als lid van het VO heeft u dan ook een belangrijke taak binnen het pensioenfonds. Om deze reden is er een profiel opgesteld, zodat u weet wat er verwacht wordt van een lid in het verantwoordingsorgaan: Profielschets kandidaten

Hugo Vink, de voorzitter van het verantwoordingsorgaan verwoordt de werkzaamheden als volgt:

Het is ons doel om zo evenwichtig mogelijk te oordelen en advies te geven door samen naar situaties te kijken en de diverse achterliggende belangen te bespreken. Door onze diverse samenstelling (M/V, leeftijd, dagelijkse werkzaamheden) is er een interessante dynamiek waarbij wij door persoonlijke kennis en ervaring elkaar goed aan kunnen vullen en als orgaan weloverwogen interne besluiten kunnen nemen.”

Lees hier het volledige bericht van Hugo Vink.

Bpf HiBiN bedankt Ruud van Scheijndel voor zijn inzet
Op dit moment zit de heer Van Scheijndel namens de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan. Per 1 juli 2021 loopt de zittingstermijn af van de heer Van Scheijndel. De heer Van Scheijndel stelt zich niet meer herkiesbaar.

De heer Van Scheijndel is vanaf 1 januari 2014 lid geweest van het verantwoordingsorgaan en was in de periode daarvoor al een betrokken lid van de deelnemersraad. Het bestuur van Bpf HiBiN vindt het gepast om langs deze weg dank en waardering uit te spreken voor de bijdrage en inzet, die de heer van Scheijndel heeft geleverd.

Of zoals Ruud van Scheijndel zelf zegt:

Hiermee hebben we, volgens mij, ook meer respect gekregen voor elkaars verantwoordelijkheden.”

Wilt u weten waar Ruud van Scheijndel het over heeft? Lees hier het bericht van Ruud over zijn werkzaamheden voor het verantwoordingsorgaan.

Vergaderfrequentie
Het verantwoordingsorgaan vergadert circa zes keer per jaar. Daarnaast komen het bestuur en het verantwoordingsorgaan tenminste tweemaal per jaar in een (overleg)vergadering bijeen voor de oordeelsvorming door het verantwoordingsorgaan. De raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan vergaderen ook eveneens tweemaal per jaar. Circa tweemaal per jaar wordt er een studiemiddag georganiseerd.

De vergaderingen vinden vanaf 1 juli 2021 in Etten-Leur plaats (vanwege de coronamaatregelen op dit moment online).

Procedure kandidaatstelling
U kunt zichzelf als kandidaat aanmelden door middel van dit formulier: Formulier kandidaatstelling. Het ingevulde formulier kunt u per post naar ons toesturen of digitaal naar het mailadres: verkiezingen@bpfhibin.nl.

De kiescommissie beoordeelt de aanmeldingen. Medio mei hoort u of u voldoet aan de gestelde eisen en of u verkiesbaar wordt gesteld. Als er meerdere geschikte kandidaten zijn, worden er in juni verkiezingen gehouden en kan er op u worden gestemd. De verkiezingen zijn elektronisch via de website.

Iedere deelnemer die een uitkering ontvangt van Bpf HiBiN en ouder is dan 18 jaar, is kiesgerechtigd. Alle kiesgerechtigden ontvangen per brief de gegevens om de stem uit te brengen. Hierin staan de gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord om in te loggen. Let op: De leestekens zijn onderdeel van het wachtwoord.

Wanneer komen er verkiezingen?
De kiescommissie beoordeelt de kandidaten die zich aanmelden als lid voor het verantwoordingsorgaan en stelt de kieslijst vast. Bij meerdere geschikte kandidaten kunnen alle kiesgerechtigden stemmen op één van de kandidaten. De hiervoor vastgestelde termijnen zijn:

  • Het vaststellen van de kieslijst door de kiescommissie gebeurt op 1 juni 2021. Dit wordt gecommuniceerd via de website.
  • Het stemmen zelf kan vanaf 8 juni 2021 00:00 uur tot 29 juni 23:59 uur.

De kiescommissie stelt binnen twee weken na de verkiezingsdatum de uitslag vast en maakt deze bekend. De kandidaat met de meeste stemmen zal vervolgens door het bestuur worden benoemd als lid van het Verantwoordingsorgaan.

Reglement verantwoordingsorgaan en verkiezingsreglement
Wilt u meer weten over het verantwoordingsorgaan en de verkiezingen. Download dan het Reglement Verantwoordingsorgaan inclusief het verkiezingsreglement.

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft over de verkiezingen of over kandidaatstelling voor het verantwoordingsorgaan? Stuurt u dan een e-mail naar de heer H. Vink (voorzitter verantwoordingsorgaan) of mevrouw V. Roelandt (bestuursbureau Bpf HiBiN) via verkiezingen@bpfhibin.nl. Zij nemen dan contact met u op.

Alle documenten op een rij