Maatschappelijk verantwoord beleggen

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Bpf HiBiN belegt maatschappelijk verantwoord

Zolang u binnen de handel in bouwmaterialen werkt, bouwt u pensioen op bij Bpf HiBiN. Zodra u met pensioen gaat, ontvangt u van ons elke maand een pensioenuitkering. Elke maand dat u werkt, betalen u en uw werkgever pensioenpremie.

Om ervoor te zorgen dat er nu en in de toekomst genoeg geld is om de uitkeringen uit te betalen, belegt Bpf HiBiN de ontvangen pensioenpremies. Deze pensioenpremies beleggen we onder andere in obligaties aandelen en vastgoed. De totale waarde van alle belegde premies en de behaalde rendementen noemen we het belegd vermogen van het pensioenfonds.  Eind 2021 had Bpf HiBiN een belegd vermogen van ongeveer 1,2 miljard euro.

Het beleggingsbeleid van Bpf HiBiN
Het beleggen van het vermogen is een belangrijke taak van Bpf HiBiN. Er moet voldoende rendement worden gemaakt zonder dat we teveel risico’s lopen. Daarnaast willen we de kosten van het beleggen zo laag mogelijk houden.

Maatschappelijk verantwoord beleggen
Het doel van beleggen is het behalen van een goed en verantwoord rendement. Bpf HiBiN moet geld verdienen, maar niet ten koste van alles. Mensen, planeet en winst moeten wat ons betreft in harmonie zijn: de wereld om ons heen moet nog heel wat langer kunnen meegaan, net als uw pensioen.

Met ons beleggingsbeleid bepalen we waar we in beleggen. En we doen dat op een maatschappelijk verantwoorde manier: door echt rekening te houden met milieu, maatschappij en overheid. De internationale term daarvoor is ESG-beleid. ESG staat voor Environment (Milieu), Social (Sociaal) en Governance (Bestuurlijk). Belangrijke aandachtspunten (ESG-factoren) daarbij zijn tabak, de wapenindustrie en kinderarbeid.

Bpf HiBiN wil meer beleggen in bedrijven en landen die goed scoren op die ESG-factoren. Er wordt niet of minder belegd in bedrijven en landen die betrokken zijn bij tabaksproductie en wapenhandel. Kinderarbeid is iets waarin we per definitie niet willen beleggen. Bpf HiBiN is bijvoorbeeld bereid om iets van de winst in te leveren als daarmee kinderarbeid wordt uitgesloten.

We willen als fonds ook invloed uitoefenen op de bedrijven waarin we beleggen, en bedrijven stimuleren om beter te presteren op ESG-factoren. Dat doen we onder andere door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen of gesprekken te voeren.

Ook kunnen we bedrijven uitsluiten. Dat gebeurt al op basis van de zes principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties. Bpf HiBiN belegt bijvoorbeeld niet in bedrijven of fondsen die betrokken zijn bij het produceren of verhandelen van clustermunitie. Dit is een wettelijke eis waaraan het fonds voldoet.

Lees meer over ons ESG-beleid.

Actief aandeelhouderschap (Aandeelhoudersbetrokkenheid)
Bpf HiBiN is aandeelhouder en we zijn betrokken bij de bedrijven waarin we beleggen. In het betrokkenheidsbeleid is onder andere vastgelegd hoe wordt toegezien op ondernemingen waarin wordt belegd, hoe de dialoog met ondernemingen wordt gevoerd en hoe stemrechten worden uitgeoefend. BPF HiBiN belegt in aandelen ontwikkelde en opkomende markten in beleggingsfondsen van Northern Trust. Northern Trust gaat namens Bpf HiBiN  in gesprek met de ondernemingen waarin we beleggen en stemt op aandeelhoudersvergaderingen (voting). Hoe Northern Trust dit doet is te lezen in het document Aandeelhoudersbetrokkenheid Bpf HiBiN.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), eerste vereisten (level 1)
Op 10 maart 2021 is de Europese richtlijn ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking getreden. De SFDR is onderdeel van het EU Actieplan Duurzame Financiering en bevat nieuwe regels over informatieverschaffing over duurzaamheid van beleggingen. De SFDR heeft rechtstreekse werking voor de EU-lidstaten. Deze regels gelden voor financiële instellingen. Dat zijn vermogensbeheerders en verzekeringsmaatschappijen, maar ook Bpf HiBiN wordt als pensioenfonds gezien als aanbieder van een financieel product.

Op grond van de SFDR moeten pensioenfondsen rapporteren over hoe ze omgaan met de belangrijkste ongunstige effecten van de beleggingsbeslissingen op mens, milieu en samenleving. Voor onze pensioenregeling geldt dat de onderliggende beleggingen geen rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Bpf HiBiN voldoet aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), de Europese informatieverschaffingsverordening over duurzame beleggingen. In deze verklaring leest u hoe Bpf HiBiN voldoet aan de eerste vereisten van de SFDR.

SFDR-rapportages op detailniveau (level 2)
Per 1 januari 2023 moet Bpf HiBiN op detailniveau via een voorgeschreven sjabloon informatie op de website beschikbaar stellen. In deze precontractuele informatie heeft Bpf HiBiN beschreven hoe de pensioenregeling aan ecologische en sociale kenmerken voldoet. Daarbij is in de duurzaamheidsinformatie volgens de vereisten beschreven welke ESG-methodologieën, ESG-indicatoren, gegevensbronnen en screeningscriteria het fonds gebruikt. In hoeverre Bpf HiBiN voldoet aan de ecologische en sociale kenmerken, wordt gerapporteerd in het jaarverslag over 2022.

Taxonomie
Naast de SFDR is er de Taxonomieverordening. Dit is een raamwerk aan de hand waarvan kan worden bepaald of investeringen in economische activiteiten als duurzaam kunnen worden bestempeld. Op dit moment heeft Bpf HiBiN vanwege de beperkte beschikbaarheid aan betrouwbare data nog geen concrete doelstellingen om te beleggen in ecologisch duurzame economische activiteiten vanuit de Taxonomieverordening en daarom verklaart Bpf HiBiN: “Voor onze pensioenregeling geldt dat de onderliggende beleggingen geen rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.”