Pensioen 1-2-3

Hoe is uw pensioen geregeld?
Welkom bij bedrijfstakpensioenfonds HiBiN! Vanaf de datum dat u indienst bent bij uw werkgever bouwt een inkomen voor later op. Dit doet u via uw werkgever. Elk pensioenfonds heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op ons deelnemersportaal Mijn BpfHiBiN, www.mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen met DigiD) of uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht.

 

Voor onze pensioenregeling geldt dat de onderliggende beleggingen geen rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen en hoe wij voldoen aan de informatievereisten hierover vanuit de door de EU opgestelde verordening Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) leest u op de pagina Maatschappelijk verantwoord beleggen en in ons ESG-beleid.
 
Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Meer informatie over alle onderwerpen in laag 1 vindt u door te klikken op ‘Meer informatie’.  Dit is laag 2 van ons Pensioen 1-2-3. Tot slot vindt u in laag 3 de juridische en beleidsmatige informatie van Bpf HiBiN. U kunt laag 2 en laag 3 vinden op www.bpfhibin.nl of opvragen via het contactformulier op onze website.

Laag 2

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Blok afbeelding
Ouderdomspensioen

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Bpf HiBiN en bouwt u ouderdomspensioen op. Dit ouderdomspensioen ontvangt u vanaf het moment dat u 67 jaar wordt. Het ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Bpf HiBiN is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u hebt verdiend, de inhoud van de pensioenregeling van Bpf HiBiN en het aantal jaren dat u deelneemt in deze regeling. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 67ste jaar maandelijks uitbetaald zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen met DigiD). U kunt ook inloggen op ons deelnemerportaal (www.mijn.bpfhibin.nl) voor de actuele hoogte van uw pensioen. Ook hier logt u in met uw DigiD.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Daarin bouwt u elk jaar pensioen op over het brutoloon dat u in dat jaar hebt verdiend. Hierbij wordt rekening gehouden met de vakantietoeslag en andere vaste toeslagen die u ontvangt. Het brutoloon inclusief de toeslagen noemen we het ‘pensioengevend salaris’.

Pensioen bouwt u niet over het hele pensioengevend salaris op. Bpf HiBIN houdt namelijk al rekening met de AOW. Deze uitkering ontvangt u van de overheid als u de AOW leeftijd bereikt. Het deel van het pensioengevend salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. De franchise wordt elk jaar vastgesteld. Voor 2023 is deze € 14.032. U bouwt pensioen op over het pensioengevend salaris tot het bedrag van € 48.882. Verdient u meer dan € 48.882? Dan bouwt u, over het salaris boven deze grens, geen pensioen op. Deze grens noemen we het ‘maximum pensioengevend salaris’.

Het (maximum) pensioengevend salaris minus de franchise heet de ‘pensioengrondslag’. Over de pensioengrondslag bouwt u 1,625% aan ouderdomspensioen op. Voor 2023 is het opbouwpercentage verlaagd naar 1,217%.

Stel: U verdient € 35.000 per jaar. De franchise is € 14.032. De pensioengrondslag is € 20.968 (€ 35.000 -/- € 14.032). U bouwt in dat jaar 1,625% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 20.968. Per jaar bouwt u € 340,73 (€ 255,18 in 2023) aan ouderdomspensioen op. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele verhogingen door toeslagverlening (indexatie). Het totaal bedrag aan opgebouwd ouderdomspensioen ontvangt u jaarlijks in maandelijkse termijnen.

Pensioen en werken in deeltijd
Als u in deeltijd werkt, is de pensioenopbouw gekoppeld aan het deeltijdpercentage. Een volledig dienstverband is 40 uur. Werkt u bijvoorbeeld 50% van een volledig dienstverband, dan is uw pensioenopbouw ook 50% van wat u bij een volledig dienstverband zou opbouwen.

In laag 3 van ons Pensioen 1-2-3 vindt u de precieze inhoud van de pensioenregeling

Blok afbeelding
Partner- en wezenpensioen

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een partnerpensioen en uw kinderen krijgen een wezenpensioen.

Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat u zou opbouwen als u tot pensionering bij Bpf HiBiN pensioen op zou bouwen. Bij overlijden na pensionering krijgt uw partner ook 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen.

De hoogte van het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 18 jaar is. Zolang het kind op school zit of studeert, krijgt het kind wezenpensioen uiterlijk tot hij of zij 27 jaar is.

De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en www.mijnpensioenoverzicht.nl of op www.mijn.bpfhibin.nl. Meer informatie vindt u op onze website www.bpfhibin.nl.

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of één of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

Blok afbeelding
Premievrije voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u tenminste 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op gedeeltelijke voortzetting van de pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. De premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Meer informatie hierover vindt u op onze website www.bpfhibin.nl.

Blok afbeelding
Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling biedt?
Kijk dan in laag 3 van ons Pensioen 1-2-3 en download het pensioenreglement.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Blok afbeelding
Arbeidsongeschiktheidspensioen

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van Bpf HiBiN. Mogelijk heeft u wel recht op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA/IVA) van het UWV. Meer informatie hierover vindt u op www.uwv.nl.

Hoe bouwt u pensioen op?

Blok afbeelding
U bouwt op 3 manieren pensioen op:

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt alleen AOW op als u in Nederland woont en/of De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl voor uw AOW leeftijd.

De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW-uitkering lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via de werkgever opbouwt
De hoogte van dit pensioen vind u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt Bpf HiBiN. Op het UPO staat het ouderdomspensioen dat u nu hebt opgebouwd. Ook vindt u hier het bereikbaar ouderdomspensioen dat je op de pensioenleeftijd van 67 jaar ontvangt wanneer je tot dat moment bij Bpf HiBiN pensioen opbouwt. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is het pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen met DigiD). Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u heeft opgebouwd tijdens eerdere banen.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf een aanvulling regelen op de AOW-uitkering en het pensioen dat u opbouwt via de werkgever. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering- zoals een lijfrente- af te sluiten. Of u dat nodig vindt, hangt af van financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf op de website van het Nibud. www.nibud.nl

Blok afbeelding
U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Bpf HiBiN houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt heet ‘franchise’.

Over uw brutoloon minus de franchise bouwt u 1,625% (1,217% in 2023) aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag zolang u leeft in maandelijkse termijnen. Dit heet een middelloonregeling.

Blok afbeelding
Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt heet ‘franchise’. Over het brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,625% aan ouderdomspensioen op.

Stel: U verdient € 35.000 per jaar. De franchise is € 14.032. De pensioengrondslag is € 20.968 (€ 35.000 -/- € 14.032). U bouwt in dat jaar 1,625% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 20.968. Per jaar bouwt u € 340,73 (€ 255,18 in 2023) aan ouderdomspensioen op. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele verhogingen door toeslagverlening (indexatie).

Stel: U heeft in totaal 15 jaar in de handel in bouwmaterialen gewerkt, dan bedraagt het opgebouwde ouderdomspensioen € 5.110,95 bruto per jaar (15 maal € 340,73). Dit bruto bedrag ontvangt u jaarlijks van Bpf HiBiN vanaf uw pensioendatum. Het opgebouwde ouderdomspensioen keren we uit in maandelijkse termijnen zolang u leeft.

Let op: Dit is een eenvoudig voorbeeld. In werkelijkheid verandert het pensioen dat u jaarlijks opbouwt. Dat komt omdat de franchise jaarlijks veranderd. Daarnaast zal uw salaris niet elk jaar hetzelfde zijn.

Blok afbeelding
U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. In 2023 is de totale premie 25,2% van de pensioengrondslag. Bij Bpf HiBiN betaalt u zelf 8,4% van de pensioengrondslag en uw werkgever 16,8%.

In feite is de premie de prijs van uw pensioen. Uw werkgever betaalt elke maand premie aan Bpf HiBiN. Uw werkgever houdt de pensioenpremie elke maand in op uw brutoloon. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt voor uw pensioen staat niet op uw loonstrook. Vraag bij uw werkgever na hoeveel hij bijdraagt aan uw pensioenfonds.

Welke keuzes heeft u zelf?

Blok afbeelding

Eerder stoppen of langer doorwerken

In plaats van met pensioen te gaan als u 67 bent  kunt u er voor kiezen om langer door te werken. Als u dat wilt, kan het uitbetalen van het ouderdomspensioen worden uitgesteld totdat u echt met pensioen gaat. Als u later met pensioengaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Kijk voor meer informatie over de verhoging van uw opgebouwde pensioen op onze website. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement.

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op de pensioenleeftijd van 67 jaar. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

Blok afbeelding

Deeltijdpensioen

In plaats van ineens met pensioen te gaan op uw 67-jarige leeftijd kunt u er ook voor kiezen om een deel van uw pensioen eerder in te laten gaan. Dit kan vanaf vijf jaar voordat uw AOW ingaat. Dat betekent wel dat het deel van het ouderdomspensioen dat u eerder laat ingaan lager wordt. Deeltijd met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt gedeeltelijk en het ouderdomspensioen wordt verlaagd.

U kunt er ook voor kiezen om na uw 67-jarige leeftijd gedeeltelijk langer door te werken. U kunt dan een deel van uw pensioen in laten gaan op uw leeftijd van 67 jaar. Het uitbetalen van het andere deel van uw ouderdomspensioen kan worden uitgesteld totdat u volledig met pensioen gaat. Voor het deel dat u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Kijk voor meer informatie over de verhoging van uw opgebouwde pensioen op onze website. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement.

Blok afbeelding

Beginnen met een hoger of lager pensioen

U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

U kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment heeft u bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op: dit zijn eenmalige keuzes! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

Blok afbeelding

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner (meer).

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner heeft moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze. Meer informatie over het ruilen van partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen is te vinden op Onze website

Blok afbeelding

Waardeoverdracht

Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 594,89 (bedrag 2023) per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als de uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioenen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Bpf HiBiN staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Uw financieel adviseur kan u hierbij helpen.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 594,89 (bedrag 2023) per jaar en hoger dan € 2,00 euro per jaar dan zorgt Bpf HiBiN er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Bpf HiBiN checkt daarom jaarlijks bij www. mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenen uitvoerder dan blijft uw pensioen bij Bpf HiBiN.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2018 en is uw opgebouwd pensioen lager dan € 2,00 euro per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

Blok afbeelding

Vrijwillig aanvullend verzekeren

Bij Bpf HiBiN is het mogelijk om te kiezen voor een vrijwillige Anw-hiaatverzekering. Dit is een aanvullend partnerpensioen voor uw partner. De premie wordt, net als de premie voor de verplichte pensioenopbouw, via uw werkgever ingehouden op uw salaris. Uw werkgever draagt de premie af aan Bpf HiBiN. Meer informatie over de vrijwillige Anw-hiaatregeling vind je op onze website.

Blok afbeelding

Pensioenregelingen vergelijken

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik dan hier voor onze pensioenvergelijker.

Hoe zeker is jouw pensioen?

Blok afbeelding
Uitkeringszekerheid

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

 

Bpf HiBiN probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald.

Bpf HiBiN moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Bpf HiBiN ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Bpf HiBiN ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn nog meer risico’s waar Bpf HiBiN rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Bpf HiBiN moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’.

Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is onder meer van belang bij besluiten van het bestuur die gaan over de hoogte van de premie en het verlenen van indexatie. Ook is de beleidsdekkingsgraad een belangrijke graadmeter voor de vraag of het pensioenfonds genoodzaakt is de pensioenen te verlagen. Als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan 100% dan mag het pensioenfonds niet meewerken aan individuele waardeoverdrachten. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden. Klik hier voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.

Blok afbeelding
Waardevast pensioen

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2023 iets minder kopen dan in 2022. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert Bpf HiBiN uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat Bpf HiBiN niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

Elk jaar kijken we of uw pensioenuitkering kunnen verhogen, gelijk moeten laten blijven of -in het uiterste geval- moeten verlagen. Dat hangt af van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad ons fonds. Sinds 2015 gelden er strengere financiële eisen voor Nederlandse pensioenfondsen en mogen we pensioenuitkeringen pas verhogen bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 110%. Eind 2021 was de beleidsdekkingsgraad van Bpf HiBiN 99,5%. Samen met het beperkte rendement op beleggingen en de lage rente, betekent dat, dat we uw pensioenuitkering de komende jaren waarschijnlijk niet kunnen verhogen.

De afgelopen jaren heeft Bpf HiBiN de pensioenen als volgt verhoogd*:

Jaar Indexatie Stijging van de prijzen*
2023 5% 17,16%
2022 0% 2,57%
2021 0% 0,99%
2020 0% 1,64%
2019 0% 1,47%
2018 0% 1,47%
2017 0% 0,00%
2016 0% 0,39%
2015 0% 0,57%
2014 0% 1,08%
2013 0% 2,14%

* De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.

Blok afbeelding
Als er een tekort is
Het kan gebeuren dat Bpf HiBiN ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen uit te kunnen betalen. Dan moet er iets gebeuren. Bpf HiBiN heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen.
 
Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan Bpf HiBiN besluiten jouw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen. Bpf HiBiN heeft deze maatregel nog niet gebruikt.
 
Bpf HiBiN heeft een reservetekort en heeft een herstelplan ingediend bij De Nederlandse Bank (DNB). Gezien de huidige omstandigheden is het nog niet nodig om aanvullende maatregelen te nemen.

Welke kosten maken wij?

Blok afbeelding
Welke kosten maken wij?
Bpf HiBiN maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Hier vallen kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van het Uniform Pensioenoverzicht, de website en de Pensioenflitsen.
 
Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook betalen wij voor transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt voor de aan- of verkoop van aandelen of obligaties.
 
Op www.bpfhibin.nl en in het jaarverslag vind je een specificatie van de kosten die wij maken.

Wanneer moet u in actie komen?

Blok afbeelding
Als u verandert van pensioenuitvoerder

Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 594,89 (bedrag 2023) per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als de uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioenen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Bpf HiBiN staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Uw financieel adviseur kan u hierbij helpen.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 594,89 (bedrag 2023) per jaar en hoger dan € 2,00 euro per jaar dan zorgt Bpf HiBiN er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Bpf HiBiN checkt daarom jaarlijks bij www. mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenen uitvoerder dan blijft uw pensioen bij Bpf HiBiN.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2018 en is uw opgebouwd pensioen lager dan € 2,00 euro per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

Blok afbeelding
Als u arbeidsongeschikt wordt
Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op gedeeltelijke voortzetting van de pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. De premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat je de gevolgen van arbeidsongeschikt voor jouw pensioen in kaart brengt. Meer informatie hierover vind je op onze website.
U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dit gebeurt automatisch door het UWV. Het is natuurlijk wel mogelijk om ons uw beschikking van het UWV toe te sturen.
 
Wijzigt de mate van arbeidsongeschiktheid, dan wijzigt mogelijk ook de premievrije pensioenopbouw. Ook in dit geval ontvangen wij een update van het UWV. Wij informeren u over de gevolgen voor de pensioenopbouw.
Blok afbeelding
Als u verhuist naar het buitenland
U meldt dit aan Bpf HiBiN en bespreekt met uw werkgever wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraag je aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.
 
Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u Bpf HiBiN daarover informeren. Wij krijgen zelf geen informatie over verhuizingen in het buitenland.
Blok afbeelding
Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. U moet dan goed kijken of uw partner bij uw overlijden recht heeft op partnerpensioen. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt.

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. Een kopie van dat contract moet worden opgestuurd naar uw pensioenuitvoerder. Meer informatie hierover leest u op onze website

Blok afbeelding
Als u gaat scheiden of een geregistreerd partnerschap beëindigt

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u het pensioenfonds wel informeren.

Let op: woonde u samen en heeft u een notarieel samenlevingscontract gesloten? Dan heeft uw partner ook recht op partnerpensioen wanneer uw relatie eindigt.
Blok afbeelding
Verlof

Ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof hebben geen gevolgen voor uw pensioenopbouw. Als u onbetaald verlof opneemt, bouwt u over deze periode geen verlof op. Laat u hierover informeren door uw werkgever.

Blok afbeelding
Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid. Dat gebeurt automatisch door uw werkgever.

Blok afbeelding
Als u meer of minder gaat werken

Als u meer of minder gaat werken heeft dit ook gevolgen voor het pensioen dat u in de toekomst nog opbouwt. Laat u hierover informeren door uw werkgever.

Blok afbeelding
Als u gebruik wilt maken van een keuze mogelijkheid

De keuzemogelijkheden vindt u onder “Welke keuzes heeft uzelf?”.

Let op: een gemaakte keuze kan niet meer worden teruggedraaid. Laat u dus goed informeren voor u kiest.

Blok afbeelding
Bezoek www.mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Blok afbeelding
Als u vragen heeft
  • Meer weten over jouw pensioenregeling? Klik dan op de linkjes voor Laag 3 van Pensioen 1-2-3 of download het pensioenreglement
  • Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie en/of keuzemomenten: www.bpfhibin.nl/contact