Deelnemer > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag, kijk dan hieronder naar de veelgestelde vragen. Misschien is jouw vraag al eens gesteld en staat het antwoord er tussen.

Algemene vragen voor werkgevers

Als een werknemer ziek wordt, betaalt u als werkgever nog twee jaar (een deel van) zijn of haar salaris. Daarbij hoort ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie. De werknemer betaalt zelf het werknemersdeel van de pensioenpremie in het eerste en tweede ziektejaar. Is uw werknemer langer dan twee jaar ziek? Dan valt hij of zij onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van minimaal 35% kan de werknemer in aanmerking komen om bij Bpf HiBiN pensioen te blijven opbouwen. De werknemer betaalt vervolgens geen premie over het deel dat hij of zij arbeidsongeschikt is: dat neemt Bpf HiBiN voor haar rekening. Als pensioenfonds ontvangen wij vanuit uit UWV welke deelnemers arbeidsongeschikt zijn. Op basis van deze informatie kennen wij de premievrijstelling toe. Het UWV stuurt u en uw werknemer een ook bevestiging van het arbeidsongeschiktheidspercentage (de beschikking). Wij ontvangen graag een kopie hiervan. De beschikking van het UWV en de reactie op een eventueel bezwaar kunt u ons toesturen via info@bpfhibin.nl of per post aan Bpf HiBiN, Postbus 45, 4840 AA Prinsenbeek.
Als uw werknemer werkloos wordt, bouwt deze geen pensioen meer op. Het pensioen dat de werknemer tot dan toe heeft opgebouwd blijft staan en wordt maandelijks uitgekeerd vanaf het moment van pensionering volgens de pensioenregeling.
Als uw werknemer meer of minder gaat werken, heeft dit invloed op het salaris. Hij of zij bouwt meer of minder pensioen op. Gaat uw werknemer meer of minder werken? Geef dit dan binnen een maand door via werkgeversportaal.
Als uw werknemer komt te overlijden, dan meldt de gemeente dit aan het pensioenfonds. Wij sturen de nabestaanden een aanvraagformulier. Als werkgever hoeft u niets te doen als uw werknemer overlijdt.
Als uw werknemer gaat trouwen, hoeft u ons hierover niet te informeren, ook niet als het gaat om een geregistreerd partnerschap. Het is wel een goed moment om uw werknemer te attenderen op de vrijwillige Anw-hiaatregeling van Bpf HiBiN.
Als werkgever hoeft u niets te regelen voor de pensioenaanvraag. Zes maanden voor de 67e verjaardag ontvangt uw werknemer van ons automatisch een aanvraagformulier om zelf het ouderdomspensioen aan te vragen. Zodra wij de pensioenaanvraag binnen hebben, verwerken we die zo snel mogelijk. Wil uw werknemer eerder dan de 67e verjaardag met pensioen gaan, dan moet hij of zij dit zelf bij Bpf HiBiN aangeven. Het pensioenfonds stuurt uw werknemer dan het aanvraagformulier. Wel kunt u erop wijzen dat hij of zij dit tenminste drie maanden voor de gewenste pensioendatum aan het fonds moet doorgeven.
U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van nieuwe deelnemers aan de pensioenregeling. Iedere werknemer in de handel in bouwmaterialen ouder dan 21 jaar is verplicht deelnemer. Bpf HiBiN is wettelijk verplicht nieuwe deelnemers een startbrief te sturen. Is er een nieuwe deelnemer? Dan willen we dat graag binnen 1 maand van u weten. De verplichting staat in de Pensioenwet. De AFM controleert de naleving ervan. Als werkgever heeft u een informatieplicht. U moet binnen 1 maand aan uw nieuwe werknemer vertellen dat u hem of haar een pensioen aanbiedt bij Bpf HiBiN en wanneer er bericht komt van Bpf HiBiN. Is uw werknemer nog geen 21? Dan legt u uit wanneer hij of zij wel deelnemer wordt, welke voorwaarden er gelden en hoe de diensttijd werkt.
Nee, als uw werknemer gaat samenwonen dan moet hij of zij dit zelf melden bij het Bpf HiBiN en ons een kopie van het notarieel samenlevingscontract sturen. Woont uw medewerker samen zonder notarieel samenlevingscontract? Wijs uw medewerker er dan op dat zijn of haar partner geen uitkering van het partnerpensioen krijgt bij overlijden.
Uw werknemers hebben recht op pensioenopbouw voor de periode dat ze bij u in dienst zijn. Eindigt het dienstverband bij u door een reorganisatie, dan eindigt de pensioenopbouw. Via het werkgeversportaal geeft u door welke deelnemers per welke datum uitdienst gaan bij. Wij informeren deelnemers over de gevolgen van het beëindigen van het dienstverband.
Een verandering van de rechtsvorm heeft geen gevolgen voor het pensioen van uw werknemers. Zolang de activiteiten van het bedrijf niet wijzigen, blijft alles wat de pensioenregeling betreft hetzelfde. Wel moet u een verandering van de rechtsvorm doorgeven aan Bpf HiBiN via het werkgeversportaal.
Een fusie heeft gevolgen voor de pensioenregeling als de activiteiten van uw bedrijf veranderen. Fuseert u met een branchegenoot, dan blijft de pensioenregeling van uw werknemers zoals die is. De gegevens van uw bedrijf worden natuurlijk wel anders: die moet u doorgeven aan Bpf HiBiN. Als door de fusie de activiteiten van uw bedrijf veranderen, valt u mogelijk niet meer verplicht onder Bpf HiBiN maar onder een ander bedrijfstakpensioenfonds, en moet u uw werknemers daar aanmelden. Uw adviseur kan u hierover informeren. Op de datum dat uw bedrijfsactiviteiten veranderen, stopt de deelname van uw werknemers bij Bpf HiBiN. Zij hebben tot deze datum pensioen opgebouwd. Tot op diezelfde datum betaalt u ook het werkgeversdeel van de pensioenpremies. Het opgebouwde pensioen blijft bij Bpf HiBiN. Vanaf het moment dat uw werknemers met pensioen gaan, krijgen zij hun uitkering van Bpf HiBiN. Voor de toekomst bouwen zij pensioen op bij het nieuwe pensioenfonds. Sommige bedrijfstakken hebben geen eigen (verplicht) bedrijfstakpensioenfonds. Wilt u uw werknemers toch een pensioenregeling aanbieden? Dan kunt u altijd vrijwillig aangesloten blijven bij Bpf HiBiN. U biedt hen daarmee bovendien een sterke arbeidsvoorwaarde! Voor een aanvraag of voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.
Zolang de activiteiten van het bedrijf niet wijzigen, heeft een verandering van bedrijfsgegevens geen gevolgen voor het pensioen van uw werknemers. Wel moet u gewijzigde bedrijfsgegevens doorgeven aan Bpf HiBiN via het werkgeversportaal.
Als de activiteiten van uw bedrijf veranderen, valt u mogelijk niet meer verplicht onder Bpf HiBiN maar onder een ander bedrijfstakpensioenfonds, en moet u uw werknemers daar aanmelden. Uw adviseur kan u hierover informeren. Op de datum dat uw bedrijfsactiviteiten veranderen, stopt de deelname van uw werknemers bij Bpf HiBiN. Zij hebben tot deze datum pensioen opgebouwd. Tot op diezelfde datum betaalt u ook het werkgeversdeel van de pensioenpremies. Het opgebouwde pensioen blijft bij Bpf HiBiN. Vanaf het moment dat uw werknemers met pensioen gaan, krijgen zij hun uitkering van Bpf HiBiN. Voor de toekomst bouwen zij pensioen op bij het nieuwe pensioenfonds. Sommige bedrijfstakken hebben geen eigen (verplicht) bedrijfstakpensioenfonds. Wilt u uw werknemers toch een pensioenregeling aanbieden? Dan kunt u altijd vrijwillig aangesloten blijven bij Bpf HiBiN. U biedt hen daarmee bovendien een sterke arbeidsvoorwaarde! Voor een aanvraag of voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.
Bij een splitsing of afsplitsing is het belangrijk om te bekijken wat de activiteiten zijn van het (af)gesplitste deel van uw onderneming. Als die activiteiten onder de handel in bouwmaterialen vallen, blijven uw werknemers gewoon pensioen opbouwen bij Bpf HiBiN. U meldt het (af)gesplitste gedeelte aan als nieuw bedrijf bij Bpf HiBiN. Bij het huidige bedrijf meldt u uw werknemers uit dienst, en u meldt ze vervolgens weer aan bij uw nieuwe, afgesplitste bedrijf. Horen de activiteiten van het (af)gesplitste gedeelte thuis in een andere bedrijfstak? Dan valt u met uw nieuwe bedrijf mogelijk niet meer verplicht onder Bpf HiBiN maar onder een ander bedrijfstakpensioenfonds. U moet uw werknemers daar dan aanmelden. Uw adviseur kan u hierover informeren. Op de datum dat u het bedrijf splitst, stopt de deelname van uw werknemers bij Bpf HiBiN. Zij hebben tot deze datum pensioen opgebouwd. Tot op diezelfde datum betaalt u ook het werkgeversdeel van de pensioenpremies. Het opgebouwde pensioen blijft bij Bpf HiBiN. Vanaf het moment dat uw werknemers met pensioen gaan, krijgen zij hun uitkering van Bpf HiBiN. Voor de toekomst bouwen zij pensioen op bij het nieuwe pensioenfonds. Sommige bedrijfstakken hebben geen eigen (verplicht) bedrijfstakpensioenfonds. Wilt u uw werknemers toch een pensioenregeling aanbieden? Dan kunt u altijd vrijwillig aangesloten blijven bij Bpf HiBiN. U biedt hen daarmee bovendien een sterke arbeidsvoorwaarde! Voor een aanvraag of voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.
Alle ondernemingen waarvan de bedrijfsactiviteiten uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit de groothandel in bouwmaterialen zijn verplicht de pensioenregeling voor hun medewerkers bij Bpf HiBiN onder te brengen. Staat bij uw inschrijving in de Kamer van Koophandel een van de volgende activiteiten als SBI-code? Dan kunt u ervan uitgaan dat u onder de verplichtstelling van Bpf HiBiN valt. 46735 Groothandel in zand en grind 46736 Groothandel in tegels en plavuizen 46738 Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen 46739 Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment Meer informatie vindt u op www.verplichtstellingbpfhibin.nl.
Bpf HiBiN heeft de wettelijke taak voor een goede en betaalbare pensioenregeling te zorgen voor alle medewerkers in de bouwmaterialengroothandel. Dat is alleen mogelijk als alle ondernemingen in de branche zijn aangesloten bij Bpf HiBiN. Solidariteit is daarbij heel belangrijk. Meer informatie? Ga dan naar www.verplichtstellingbpfhibin.nl.
Bij een opheffing vervalt de deelname aan Bpf HiBiN. Tot de datum van opheffing bouwen uw werknemers pensioen op bij Bpf HiBiN. Tot op diezelfde datum betaalt u ook het werkgeversdeel van de pensioenpremies. Het opgebouwde pensioen blijft bij Bpf HiBiN. Vanaf het moment dat uw werknemers met pensioen gaan, krijgen zij hun uitkering van Bpf HiBiN. Voor de toekomst bouwen zij pensioen op bij een eventueel nieuw pensioenfonds. Op de datum van opheffing meldt u uw werknemers uit dienst via het werkgeversportaal. Wij informeren uw medewerkers vervolgens over wat het beëindigen van het dienstverband betekent voor hun pensioen.
Bpf HiBiN heeft de wettelijke taak voor een goede en betaalbare pensioenregeling te zorgen voor alle medewerkers in de bouwmaterialengroothandel. Dat is alleen mogelijk als alle ondernemingen in de branche zijn aangesloten bij Bpf HiBiN. Solidariteit is daarbij heel belangrijk. Meer informatie? Ga dan naar www.verplichtstellingbpfhibin.nl.
Vanaf het moment van aansluiting bouwen uw medewerkers pensioen op bij Bpf HiBiN. Als werkgever bent u vanaf datzelfde moment verantwoordelijk voor het volledig en juist aanleveren van werknemersgegevens en het afdragen van pensioenpremies. Meer informatie? Ga dan naar www.verplichtstellingbpfhibin.nl.
De wet geeft u de mogelijkheid om bezwaar maken tegen de verplichte aansluiting en een verzoek tot vrijstelling in te dienen. Dat doet u door bij ons gegevens aan te leveren die Bpf HiBiN ervan overtuigen dat aansluiting van uw onderneming niet noodzakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan gecertificeerde omzetcijfers per productgroep. Meer informatie, ook over het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000, vindt u op www.verplichtstellingbpfhibin.nl.

Vragen over de pensioenregeling

Uw werkgever meldt u aan bij het pensioenfonds. Zelf hoeft u niets te doen. Binnen één maand na uw aanmelding ontvangt u een brief van het pensioenfonds. Hier in staat wat er geregeld is voor uw pensioen.
De pensioenopbouw start op de dag dat u in dienst treedt bij een werkgever in de handel in bouwmaterialen. U moet dan wel 21 jaar of ouder zijn. Werkt u al binnen de handel in bouwmaterialen voordat u 21 jaar bent? Dan start de pensioenopbouw op de eerste van de maand waarin u 21 jaar wordt.
Het prijskaartje van pensioen noemen we de premie. Samen met uw werkgever betaalt u de premie. Hoeveel u precies betaalt, staat op uw loonstrook.
Elk jaar bouwt u pensioen op over het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. Hierbij wordt rekening gehouden met de vakantietoeslag en andere vaste toeslagen die u ontvangt. Het brutoloon inclusief vaste toeslagen noemen we het ‘pensioengevend salaris’.

Pensioen bouwt u niet over het hele pensioengevend salaris op. Bpf HiBiN houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW leeftijd bereikt. Het deel van het pensioengevend salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. De franchise wordt elk jaar vastgesteld. Voor 2021 is de franchise € 13.356.

U bouwt pensioen op over het pensioengevend salaris tot het bedrag van € 46.526. Heeft u een hoger salaris? Dan bouwt u boven deze grens geen pensioen op. Dit noemen we het ‘maximum pensioengevend salaris’.

Het maximum pensioengevend salaris minus de franchise noemen we de pensioengrondslag. Elk jaar bouwt u 1,625% pensioen op over de pensioengrondslag. Voor het jaar 2021 is het opbouwpercentage tijdelijk verlaagd naar 1,09%
Overlijdt u terwijl u nog werkt in de handel in bouwmaterialen? Dan ontvangen uw nabestaanden een uitkering van pensioenfonds HiBiN. Wat krijgt uw partner? Uw partner krijgt 70% van het pensioen dat u zou hebben ontvangen als u tot uw 67e was blijven werken. Overlijdt u terwijl u niet meer binnen de handel in bouwmaterialen werkt. Het opgebouwde partnerpensioen bedraagt 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Uw partner ontvangt dit bedrag jaarlijks zolang hij of zijn in leven is. Het bedrag wordt uitgekeerd in maandelijkse termijnen.
Elk jaar stuurt het pensioenfonds een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op dit overzicht staat hoeveel pensioen u al hebt opgebouwd. U ziet ook hoeveel pensioen u vanaf de pensioendatum ongeveer ontvangt. Dit hangt af van:

• Hoeveel u gemiddeld verdient;
• Hoelang u mee hebt gedaan aan de pensioenregeling;
• Welke keuzes u maakt.


Wilt u niet wachten tot het volgende UPO? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier vindt u een totaaloverzicht van het pensioen dat u bij (eerdere) werkgevers hebt opgebouwd. En hoeveel u vanaf de pensioendatum (netto) ontvangt.

Vragen over het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Zolang u werkt binnen de handel in bouwmaterialen, ontvangt u elk jaar een UPO. Werkt u niet meer binnen de handel in bouwmaterialen, dan ontvangt u jaarlijks digitaal een UPO en één keer in de vijf jaar een UPO per post.
Het UPO is gebaseerd op gegevens die op 1 januari 2020 bij ons bekend waren. Wijzigingen in bijvoorbeeld uw salaris na deze datum ziet u terug op het volgende UPO. Kloppen uw gegevens niet? Neem dan contact met ons op.
Dit kan, als u in dat jaar bij meerdere werkgevers in verschillende branches hebt gewerkt, ontvangt u meerdere UPO’s. Op het UPO staat van welk pensioenfonds u het UPO hebt gekregen.
Het kan zijn dat uw salaris lager is dan vorig jaar omdat u bijvoorbeeld minder uren bent gaan werken. Dit heeft gevolgen voor het nog op te bouwen pensioen. Het te bereiken pensioen is een indicatie van het pensioen dat u ontvangt als u met pensioen gaat. Bij de berekening hiervan gaan we er vanuit dat uw situatie niet verandert.
De waarde van het pensioen dat u overdraagt, staat niet apart vermeld op het UPO. De waardeoverdracht is verwerkt als u van ons een bevestiging hebt ontvangen. Heeft u nog geen bevestiging ontvangen, dan is uw waardeoverdracht nog niet verwerkt.
Als uw partner niet op het UPO staat, weten we niet dat u samenwoont. De gemeente geeft dit niet aan ons door. U kunt uw partner zelf bij het pensioenfonds aanmelden.
Nee, het pensioen voor je ex-partner staat niet op uw UPO. Als u een bevestiging van ons heeft ontvangen, dan hebben wij het pensioen voor uw ex-partner van uw pensioen afgehaald.
Het is mogelijk dat de meest actuele gegevens nog niet verwerkt zijn op Mijnpensioenoverzicht.nl. In dit geval gaat u uit van de gegevens op het UPO. De nieuwe gegevens komen zo snel mogelijk beschikbaar op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Vragen over trouwen en samenwonen

Ja. Als jullie een samenlevingscontract via de notaris afsluiten, komt uw partner in aanmerking voor het partnerpensioen. Het is belangrijk dat uw partner bij ons bekend is. Om uw partner aan te melden, stuur je een kopie van het samenlevingscontract naar het pensioenfonds. Let op: zonder notarieel samenlevingscontract heeft uw partner geen recht op een uitkering van het partnerpensioen. Kijk hier onder welke voorwaarden uw partner recht heeft op een uitkering van het partnerpensioen
Samenwonen verandert niets aan de pensioenopbouw. Als u overlijdt, heeft uw partner recht op een uitkering van het partnerpensioen. Let op: zonder notarieel samenlevingscontract heeft uw partner geen recht op een uitkering van het partnerpensioen. Kijk hier onder welke voorwaarden uw partner recht heeft op een uitkering van het partnerpensioen.
Nee, dit hoeft niet. Huwelijken en geregistreerde partnerschappen worden doorgegeven via de gemeente waar u woont.
Trouwen verandert niets aan de pensioenopbouw. Als u overlijdt, heeft uw partner recht op een uitkering van het partnerpensioen.

Vragen over scheiden en uit elkaar gaan

U en uw partner gaan scheiden. Dit betekent dat jullie afspraken moeten maken over uw pensioen.
Nee, dat hoeft niet. Beëindigingen van het huwelijk of een geregistreerd partnerschap worden aan ons doorgegeven via de gemeente waar u woont.
Ja, dat kan. De verdeling legt u vast in het echtscheidingsconvenant. Stuur ons, binnen twee jaar na de echtscheidingsdatum, een kopie van het echtscheidingsconvenant. Dan verdelen we het pensioen volgens de gemaakte afspraken.
Uw ex-partner heeft recht op het bijzonder partnerpensioen. Dit is het pensioen dat u heeft opgebouwd tot aan de echtscheidingsdatum. Uw ex-partner ontvangt dit bijzonder partnerpensioen wanneer u overlijdt. Uw huidige partner ontvangt het partnerpensioen dat is opgebouwd na de echtscheidingsdatum.
Als jullie een notarieel samenlevingscontract hebben afgesloten, moet u uw ex-partner afmelden. Woonden jullie samen zonder notarieel samenlevingscontract? Dan hoeft u het einde van de relatie niet te melden.

Vragen over ziekte en overlijden

Nee, dit hoeft niet. Uw werkgever geeft dit aan ons door.
Als u arbeidsongeschikt bent, blijft u (gedeeltelijk) pensioen opbouwen. Het pensioenfonds betaalt een gedeelte van de pensioenpremie voor u. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je hier.
Nee, dit hoeft niet wanneer u in Nederland woont. Dan geeft de gemeente het overlijden aan ons door. Uw nabestaanden ontvangen een bericht van ons over de uitkering van het partner- en wezenpensioen. Woont u in het buitenland? Dan moet uw overlijden wel bij ons worden gemeld. Wij krijgen dit niet door vanuit het buitenland.
Wanneer u overlijdt, ontavngt uw partner een uitkering van het partnerpensioen. Meer over het partnerpensioen vindt u hier

Vragen over een nieuwe baan

Ja, dat kan. Pensioen meenemen heet waardeoverdracht. U vraagt een verzoek tot waardeoverdracht bij ons aan. U ontvangt eerst een opgave. Waardeoverdracht is niet verplicht. Lees hier meer over waardeoverdracht.
Ja, dat kan. Pensioen meenemen heet waardeoverdracht. Het verzoek tot waardeoverdracht vraagt u aan het nieuwe pensioenfonds. U ontvangt eerst een opgave. Gaat u hiermee akkoord, dan dragen wij de waarde van uw opgebouwde pensioen over aan het nieuwe pensioenfonds. Gaat u niet met de opgave akkoord? Dan blijft uw pensioen bij ons staan.

Kleine pensioenen worden automatisch overgedragen Kleine pensioenen zijn opgebouwde pensioenaanspraken hoger dan 2 euro bruto per jaar, maar lager dan 474,11 euro bruto per jaar. Voorheen konden deze pensioenen worden afgekocht. Het afkopen van kleine pensioenen is niet meer mogelijk. Deze pensioenaanspraken verhuizen automatisch mee naar een nieuwe pensioenuitvoerder wannneer je van baan verandert. Op deze manier behouden deze aanspraken hun pensioenbestemming.

De overdracht van kleine pensioenen hoef je niet aan te vragen. Het gebeurt automatisch. Je hoeft er ook geen toestemming voor te geven.

Hele kleine pensioenen vervallen Hele kleine pensioenen zijn opgebouwde aanspraken lager dan 2 euro bruto per jaar. Vanaf 1 januari 2019 vervallen hele kleine pensioenen. Het is na 1 januari 2019 niet meer mogelijk om hele kleine pensioenen af te kopen.
Elke jaar sturen we ex-werknemers, die een opgebouwd pensioen bij Bpf HiBiN hebben, een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarnaast kun je ook kijken op Mijnpensioenoverzicht.nl. Hier zie je al jouw pensioengegevens overzichtelijk bij elkaar.
Ja, u kunt de pensioenopbouw maximaal drie jaar vrijwillig voortzetten. Dit kan alleen als u niet verplicht onder een andere pensioenregeling valt. Als u vrijwillig bij Bpf HiBiN blijft, moet u de volledige premie betalen. Ook het deel dat eerder door uw werkgever werd betaald.
Ja, u kunt de pensioenopbouw maximaal tien jaar vrijwillig voortzetten. Dit kan alleen als u zzp'er wordt aansluitend aan het einde van uw dienstverband binnen de handel in bouwmaterialen. Daarnaast moet u ook elk jaar aantonen dat u een inkomen uit de eigen onderneming heeft. Als u vrijwillig bij Bpf HiBiN blijft, moet u de volledige premie betalen. Ook het deel dat eerder door uw werkgever werd betaald.

Vragen over verhuizen

Nee, dat hoeft niet als u in Nederland blijft. De gemeente waar u gaat wonen, geeft het nieuwe adres aan ons door. Verhuist u naar het buitenland. Geef dit dan wel aan ons door.
Adreswijzigingen in het buitenland worden niet aan ons doorgegeven. U moet dit dus zelf aan ons doorgeven. Daarnaast vragen wij u jaarlijks om ons een “Bewijs van in leven zijn” te sturen.

Vragen over met pensioen gaan

U ontvangt pensioen vanaf de eerste dag van de maand volgend op uw 67ste verjaardag. De pensioenuitkering wordt rond de 25ste van elke maand overgemaakt.
Zes maanden voor uw 67ste verjaardag ontvangt u van ons een aanvraagformulier voor uw pensioenuitkering. Stuur de formulieren ingevuld en ondertekend aan ons terug.
Ja, maar slechts bij één uitkering. Loonheffingskorting kunt u het beste toepassen op de hoogste uitkering. U geeft dit aan op het aanvraagformulier voor uw pensioenuitkering.
Ja, dat kan. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden voordat u met pensioen gaat. Een daarvan is eerder of later met pensioen gaan.
Ja, jaarlijks sturen we u een opgave. Hierop staat hoeveel pensioen u in het afgelopen jaar van Bpf HiBiN ontving. Bewaar het overzicht goed. U heeft dit nodig voor uw belastingaangifte en voor bijvoorbeeld het aanvragen van huurtoeslag. De jaaropgaves worden in het eerste kwartaal verstuurd.
Bij de ingang van uw pensioenuitkering ontvangt u een betalingsspecificatie. Hierop ziet u wat de bruto uitkering is en wat er aan belasting en inhoudingen wordt afgedragen aan de Belastingdienst. Bent u al met pensioen? Dan ontvang u alleen een nieuwe specificatie als er wat wijzigt in uw pensioenuitkering? Ook na de eerste pensioenuitkering in januari versturen we een nieuwe betaalspecificatie.
Dit is alleen mogelijk wanneer u met pensioen gaat. Dit heet afkoop. U kunt uw pensioen afkopen wanneer uw pensioen lager is dan € 503,24 bruto per jaar (in 2021).

Kleine pensioenen worden automatisch overgedragen Kleine pensioenen zijn opgebouwde pensioenaanspraken hoger dan 2 euro bruto per jaar, maar lager dan 503,24 euro bruto per jaar. Voorheen konden deze pensioenen worden afgekocht. Het afkopen van kleine pensioenen is niet meer mogelijk. Deze pensioenaanspraken verhuizen automatisch mee naar een nieuwe pensioenuitvoerder wannneer je van baan verandert. Op deze manier behouden deze aanspraken hun pensioenbestemming.

De overdracht van kleine pensioenen hoeft u niet aan te vragen. Het gebeurt automatisch. U hoeft er ook geen toestemming voor te geven.
Hele kleine pensioenen vervallen Hele kleine pensioenen zijn opgebouwde aanspraken lager dan 2 euro bruto per jaar. Vanaf 1 januari 2019 vervallen hele kleine pensioenen. Het is na 1 januari 2019 niet meer mogelijk om hele kleine pensioenen af te kopen.

Vragen over het wisselen van de pensioenuitvoerder

Nee, de regeling blijft hetzelfde als voorheen. Uw opgebouwde pensioen is overgedragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder.
Alle vragen over uw pensioen kunt u per e-mail sturen naar info@www.bpfhibin.nl. We doen ons best om uw vraag binnen 10 werkdagen te beantwoorden. Wilt u een medewerker van het pensioenfonds spreken? We zijn op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur telefonisch bereikbaar op 076-76 40 546.
Nee, uw bruto pensioenuitkering is gelijk gebleven. Wel zijn de belastingtarieven gewijzigd waardoor uw netto uitkering anders kan zijn. In januari ontvangt u een betalingsspecificatie waarop u ziet wat er is gewijzigd.

Mogelijk verlagen van de pensioenen

Nee, dat weet het fonds pas begin 2021. We kijken daarvoor naar de actuele dekkingsgraad van Bpf HiBiN per 31 december 2021. Die mag niet lager zijn dan de kritische ondergrens. De kritische ondergrens is op dit moment ongeveer 93%. De overheid heeft deze ondergrens verlaagd naar 90%. Is de actuele dekkingsgraad eind 2020 lager? Dan moeten we de pensioenen in 2021 verlagen. De actuele dekkingsgraad per 30 november 2020 is 94,3%. Op dit moment is de actuele dekkingsgraad van Bpf HiBiN hoger dan 90%, maar de komende maand blijft spannend.
Begin 2021 weten we of en met hoeveel de pensioenen worden verlaagd. Is een verlaging aan de orde? Dan wordt u tijdig geïnformeerd. Wij houden u via deze pagina of onze Pensioenflits op de hoogte.
Sinds begin dit jaar is de actuele dekkingsgraad van Bpf HiBiN gedaald. Door de uitbraak van de coronacrisis daalden de aandelenkoersen. Ook de rente ging omlaag vanwege de slechtere economische omstandigheden. Dat samen zorgde ervoor dat de dekkingsgraad bij Bpf HiBiN hard daalde, naar 86,8% op 30 april 2020. Gelukkig is deze door de gestegen aandelenkoersen en iets gestegen rente in de maanden daarna weer gestegen, tot 94,3% op 30 november 2020.
We moeten de pensioenen verlagen als de actuele dekkingsgraad eind 2020 onder de kritische ondergrens van 93% ligt. Deze kritische ondergrens geeft aan of Bpf HiBiN binnen een termijn van 10 jaar het tekort nog kan herstellen. Het tekort is hersteld bij een dekkingsgraad van ongeveer 116%. Dit is berekend in ons herstelplan. Deze vorm van verlagen noemen we de herstelplankorting Is de actuele dekkingsgraad lager dan de kritische ondergrens? Dan verwachten we dat het tekort de komende 10 jaar niet wordt hersteld zonder dat we de pensioenen verlagen. Het verlagen van de pensioenen is vereist om het tekort te herstellen. Zodra bekend is of Bpf HiBiN de pensioenen verlaagd, leggen we u ook uit hoe de verlaging is berekend.
Op dit moment weten we niet of Bpf HiBiN de pensioenen moet verlagen. We kunnen hier nog niks over zeggen. Het verlagen geldt alleen voor uw pensioenuitkering van Bpf HiBiN en niet op uw AOW.
De pensioenen worden de komende jaren niet verhoogd. Bpf HiBiN mag de pensioenen gedeeltelijk verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger. Bij een beleidsdekkingsgraad vanaf ongeveer 126% mogen we volledig verhogen. Met de huidige beleidsdekkingsgraad van 97,5% is nog daar geen sprake van.