Bpf HiBiN
Bpf HiBiN zoeken
Home → Over ons

Over ons

Wat moet je doen bij bij

Doelstelling
Ons doel is het verschaffen van een goed pensioen aan werknemers in de bedrijfstak en hun nabestaanden. Het bestuur vindt circa 70% van het gemiddeld verdiende loon een goed pensioen.
Met de pensioenregeling van Bpf HiBiN is dit haalbaar wanneer je langere tijd achterelkaar pensioen opbouwt bij Bpf HiBiN.

We gaan uit van het solidariteitsprincipe. Solidariteit betekent voor elkaar zorgen en het delen van elkaars risico’s. De pensioenregeling van Bpf HiBiN maakt geen onderscheid tussen deelnemers. Dit is te zien aan het percentage ouderdomspensioen dat jij opbouwt. Dit is namelijk voor iedere deelnemer gelijk, ongeacht het geslacht, de leeftijd of de gezondheid van de deelnemer. Om de risico’s te kunnen delen met elkaar is het belangrijk dat iedereen mee doet. Daarom is deelname aan de pensioenregeling verplicht voor iedereen die in de handel in bouwmaterialen werkt.

Het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de pensioenregeling van Bpf HiBiN. Het bestuur van jouw pensioenfonds heeft zeven leden. Twee leden van het bestuur zitten er namens jou, de werknemer. Drie leden van het bestuur vertegenwoordigen de werkgever. Ook zit er één bestuurslid namens de pensioengerechtigden en één onafhankelijk bestuurslid. De bestuursleden voor de werknemer komen van FNV en CNV Vakmensen. Deze vakbonden dragen elk één bestuurslid voor. De Koninklijke HiBiN (Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland) draagt drie bestuursleden voor. Het onafhankelijke lid wordt door het bestuur zelf geworven en benoemd.

De raad van toezicht
De raad van toezicht heeft tot taak intern toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Bpf HiBiN en ziet toe of de belangen van de deelnemers goed worden behartigd en er geen grote risico’s worden genomen. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde en heeft diverse goedkeuringsrechten, bijvoorbeeld wat betreft het jaarverslag en het beloningsbeleid. Het oordeel van de raad van toezicht staat in het jaarverslag.

Het verantwoordingsorgaan
Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan, dat gevormd wordt door deelnemers, gepensioneerden en werkgevers. Het bestuur bespreekt het gevoerde beleid met dit orgaan. Het Verantwoordingsorgaan geeft een oordeel geven over het handelen van het bestuur, het gevoerde beleid en de keuzes die zijn gemaakt. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt vermeld in het jaarverslag.

Onze werkwijze
Het dagelijks werk wordt uitgevoerd door het Bestuursbureau van Bpf HiBiN. Vanaf 1 januari 2017 verzorgt Bpf HiBiN zelf de administratie van de pensioenregeling en het uitbetalen van de pensioenuitkeringen. Het bestuur blijft echter verantwoordelijk. De accountant en de actuaris controleren jaarlijks belangrijke stukken. Lombard Odier, Northern Trust en Syntrus Achmea Vastgoed B.V. verzorgen de beleggingen.

Toezicht
Bpf HiBiN staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Lombard Odier, Northern Trust en Syntrus Achmea Vastgoed B.V. staan onder toezicht van de AFM.

Missie- en visiestatement
Waar het bestuur voor gaat en waar het voor staat, is beschreven in een missie- en visiestatement.